Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu

Wrz. 5, 2019 by

W Kanadzie wskaźniki dostaw cesarskiego cięcia znacznie wzrosły w ciągu ostatniej dekady. Aby obniżyć te współczynniki, potrzebne są skuteczne, bezpieczne strategie. Metody Przeprowadziliśmy randomizowaną, grupową, kontrolowaną próbę wieloaspektowej 1,5-letniej interwencji

Ticagrelor przedszpitalny w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 5

Wrz. 5, 2019 by

Obserwowane korzyści profilaktyczne są zgodne z wynikami badań farmakodynamicznych i EKG sugerującymi, że maksymalny efekt podawania tikagreloru przedszpitalnego występuje po zakończeniu zabiegu. Leczenie wstępne (tj. Przed koronarografią) inhibitorami glikoproteiny IIb

Ticagrelor przedszpitalny w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST AD 4

Wrz. 5, 2019 by

Pierwszą i drugą dawkę nasycającą badanego leku podano ponad 99% i 95% pacjentów, a prawie 99% otrzymało co najmniej jedną dawkę aspiryny (Tabela 1). Większość pacjentów ze STEMI otrzymywała leczenie

Nieprawidlowosci motoryczne i uposledzenie funkcji poznawczych u pacjentów z psychoza pierwszego rzutu, ich nienaruszonym rodzenstwem i zdrowymi grupami kontrolnymi

Wrz. 5, 2019 by

Nieprawidłowości motoryczne (MA) mogą być już dowiedzione na długo przed początkiem choroby i są bardzo rozpowszechnione w psychozie. Jednak stopień, w jakim cały zakres MA wiąże się z zaburzeniami poznawczymi

Wycofanie Glikokortykoidów wziewnych i zaostrzenie POChP AD 2

Wrz. 4, 2019 by

Druga grupa nadal otrzymywała tiotropium i salmeterol przez okres 52 tygodni, ale ze stopniowym zmniejszaniem dawki flutikazonu co 6 tygodni, z całkowitej dziennej dawki 1000 .g do 500 .g, a

Wycofanie Glikokortykoidów wziewnych i zaostrzenie POChP

Wrz. 4, 2019 by

Leczenie glikokortykoidami wziewnymi w połączeniu z długo działającymi lekami rozszerzającymi oskrzela jest zalecane u pacjentów z częstymi zaostrzeniami ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jednakże nie zbadano w pełni korzyści

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 5

Wrz. 4, 2019 by

Oksytocyna podczas pracy zmniejszyła się w obu grupach, ale spadek był większy w szpitalach kontrolnych (skorygowany iloraz szans, 1,16, 95% CI, 1,09 do 1,23, P <0,001, skorygowana różnica ryzyka, 3,2%,

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 4

Wrz. 4, 2019 by

Uważano, że szpitale przestrzegały programu, jeśli spełniły następujące z góry określone kryteria: przeprowadzenie co najmniej trzech trzymiesięcznych sesji kontrolnych rocznie, przegląd ponad 80% kwalifikujących się przypadków cesarskiego cięcia oraz sformułowanie

Randomizowany proces klastra mający na celu zmniejszenie liczby cesarskich kursów dostarczania w Quebecu AD 3

Wrz. 4, 2019 by

W celu oceny skażenia zanieczyszczeń, programy poprawy jakości były poddawane corocznemu przeglądowi w szpitalach kontrolnych. Wyniki Głównym rezultatem była ogólna stopa cesarskiego cięcia. Drugorzędne wyniki obejmowały częstość porodu planowanego i

Chimeryczne komórki T receptora antygenu dla utrzymujących się remisji w białaczce AD 2

Wrz. 3, 2019 by

Wszyscy autorzy omawiali i interpretowali wyniki badań oraz ręczyli za dane i analizy. Wszyscy pacjenci lub ich rodzice wyrazili pisemną świadomą zgodę. Zakwalifikowani pacjenci otrzymywali infuzje CTL019 w okresie od